Ankara Şehir Gazetesi

ATATÜRK VE PARA POLİTİKASI

ATATÜRK VE PARA POLİTİKASI
03 Haziran 2021 - 7:32

” İnsanın istiklâlini kaybetnesinin en kestirme
yolu,başkasının parasını sarf etmesidir.”
ATATÜRK
Atatürk’ün para politikasının esasını Türk Lirasının
Değerinin Korunması teşkil eder.Atatürk’ün
para değerinin korunmasına verdiği önem,her
türlü tartışmanın üzerinde,ekonomik politikanın
temel taşlarından biridir ve devletin vatandaşa
karşı vazifeleri arasına para değerinin korunmasını
da ilave etmiştir.
Atatürk devrinin idarecileri , hiç bir zaman
para değerini düşürmeyi , enfl asyon ve devalüsyonu
hiç bir zaman düşünmemişlerdir. Türk
parası hakkında halka itimat eden bu olumlu
politika,ülkenin giderek artan tasarrufunun en
sağlam esaslarından birini teşkil etmiştir.Para
değerinin korunması politikasının arkasında
Atatürk’ün güçlü iradesi yatmaktadır.
Atatürk, enfl asyonun en önemli nedeni olarak
T.C Merkez Bankası’nın emisyonu artırmasını
görmektedir. En önemli yurt ihtiyaçları için olsa
bile Merkez Bankasın’dan fi nansman yapılmasına
izin verilmemiştir.Bu tutum sayesinde 1919’da
Osmanlıdan 158 milyon TL olarak alınan bankonat
hacmi 20 yılda ancak %20 oranında artmış ve
194 milyon TL yükselmiştir.
Yaklaşık %1 oranında bir yıllık artışı ifade
eden bu banknot artışı, ekonominin %4-6 düzeyinde
bir ortalama reel büyüme hızına ulaştıgı bir
dönemde,aslında defl asyonist bir para politikasını
ifade etmektedir.
Atatürk’e göre paranın iç değeri ile dış değeri
arasında çok yakın bir ilişki vardır.Ülkede enflasyonu
önlemenin temel gerekçelerinden biri
de, yurtdışında Türk Lirasının ve Türk hazinesinin
itibarını ve gücünü korumaktır.Devletin iç ve
dış harcam ve gelirleri arasındaki önemli dengelerin
paranın dış değeri üzerindeki etkileri konusunda
derin anlayışı ifade eden yine o’dur.
Yeni Türk devleti hazinesi ve Türk lirasının
dış pazarlardaki yükseltmek kolay olmamıştır.
Düyunu Umumiye taksitlerinin yükü ve Lozan
Antlaşmasının 1929 kadar gümrükleri sınırlayan
hükümleri Türk lirasının dış değerini 1929 yılına
kadar düşürmüştür.Ancak 1929 yılında alınan önlemlerle
Türk lirasının ingiliz sterlini karşındaki degeri
1921 yılında ortalama 620 kuruş iken, 1929
buhranında 1032 kuruşa kadar düşmüş, ama yeniden
620 kuruş düzeyine yükselmiştir.
Atatürk’ün ekonomi politikasının temel taşları
dört dengeden oluştuğu belirtilebilir.
1- Yurt içinde güçlü devlet hazinesi için geliri
giderine eşit bir devlet bütçesine dayanan maliye
2- Enfl asyonu önleyen ve güçlü bir Türk lirası,
iyi işleyen bir milli bankacılık sistemi, kaynak
ve harcamaları birbirine eşit bir para politikası
3-Döviz gelirleri ve döviz giderleri birbirine
eşit bir dış ekonomik ilişkiler politikası
4-Kapitalist ve sosyalist ideolojilere dayanan
aşırı görüşlerin dengesiz güç kazanmasının yaratabileceği
ekonomik, sosyal ve siyasal zararları
aza indirebilmek için, özel işletmelerle , devlet
işletmelerinin güçlerini eşitleyecek bir yatırım

FOTO GALERİ