Ankara Şehir Gazetesi

LİYAKAT KONUSU …

LİYAKAT KONUSU …
02 Ağustos 2021 - 7:31

Bu gün mesleğinde 30 yılı devirmiş bir gazeteci olarak liyakat konusunu işlemek istiyorum. Mesleğinde uzman olmak her ne kadar kağıt üzerinde bir diplomaya bağlı gibi görünse de bir işte liyakat sahibi olmak uzmanlığın en belirgin göstergesidir.
Meslekte yol almış, tecrübe kazanmış ve bununla birlikte aldığı eğitimlerle işinde uzmanlaşmış biri liyakat sahibi olarak O işin başında olmalı. Ancak özelikle Ülkemizde son yıllarda geri plana atılan liyakat anlayışını devlette gördüğümüz gibi özel sektörde de görmeye başladık.
Başarının ve başarısızlığın sorgulandığı bir dönemde başarıyı ve başarısızlığı ortaya çıkaran unsurları ele almak gerekir. Özellikle yapılan bir işte ekip ekipman kadar o ekip ekipmanı kullanacak kişi de çok önemlidir.
Tecrübeli, bilgili , eğitimli uzman ve liyakat sahibi birine verdiğimiz bir görevle hatıra verdiğimiz bir işin sonucunun alınması tabii ki farklı sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Birinde başarı kaçınılmaz olurken diğerinde şans işleyecektir. Şanslılarsa iş yürüyecek şansı yoksa yüzüne gözüne bulaştıracaktır işi hatırlı kişi..
Liyakat nedir peki? Liyakat en basit tanımıyla; “bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluğu” şeklinde ifade edilebilir. Bu bağlamda liyakat; “verilen bir görevi başarı ile yapabilme yetisi olarak” da tanımlanabilir veya “bir işin, layık olan kişiye yaptırılması” şeklinde de anlamlandırılabilir ya da “bir işi, en iyi yapacak kişiye vermek” olarak da dile getirebilir. Liyakat, bu ve benzeri şekillerde birçok tarifle anlatılabilir. Tarifler her ne şekilde olursa olsun, zaten toplum nezdinde liyakatin anlamı ve önemi konusunda genel bir kanaat bulunmaktadır. Türkiye’deki sıkıntı, liyakatin tanımlanamaması veya anlaşılamamasından kaynaklanmamaktadır. Türkiye’deki sıkıntı, liyakatin uygulanmasında bir sistem geliştirilememiş olmasıdır. Yani soyuttan somuta geçirilememiş bir liyakat anlayışı vardır bu ülkede. Liyakat esasının, kamu personel rejiminde tatbik edilebilmesi için; işe alımlarda ve görevde yükselmelerde sistemsel hale getirilerek uygulama normlarının belirlenmesi gerekmektedir.
Türkiye’de kâğıt üzerinde liyakat esası vardır; ancak pratikte işler torpil esasına göre yapılır. Şöyle ki; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesinde: “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. ….. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” denilmektedir. Ve yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Kamu hizmetlerine girme hakkı” başlıklı 70. maddesinde: “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.” denilmektedir.
Bu gerçekten yola çıkarak yönetimde liyakat liyakat liyakat diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum.

FOTO GALERİ