Ankara Şehir Gazetesi

MERKEZ BANKALARININ BAĞIMSIZLIĞI SORUNU

MERKEZ BANKALARININ BAĞIMSIZLIĞI SORUNU
03 Haziran 2021 - 7:22

Merkez Bankalarının görevlerini etkin bir
şekilde yerine getirebilmeleri büyük ölçüde
bağımsız olmalarına bağlı bulunmaktadır.
Ancak bağımsızlık kavramının içeriği ve kapsamı
son derecede geniş olup, tanımlanması
oldukça zordur. Kavramsal olarak Merkez
Bankalarının bağımsız olmaları ekonomiye
ilişkin aldığı kararlarında dışsal faktörlerden
özellikle politik baskılardan etkilenmeden,
kendi öngördükleri para politikası araçlarını
serbestçe kullanabilmelerini ifade eder.
Merkez Bankasının yasal bağımsızlığını
ölçmek amacıyla, Merkez Bankası yasasına
bakılarak para politikasına ilişkin hedefl eri ve
araçları kimin saptadığı, diğer kamu kurumları
ile ne türden bir ilişkiye sahip olunduğu
Merkez Bankası başkanının seçilme ve görevden
alma alınma süreçleri vs. göz önünde
bulundurulabilmektedir.
Merkez Bankası, para politikasını Siyasi
otoritenin nüfuzuna ve baskısına maruz
almadan, belirlenen hedefl er doğrultusunda
uygulayabilme ve gerektiğinde değişiklik
yapma esnekliğine sahip olmalıdır. Para politikasının
makroekonomik performansını artırabilmesi
için büyük önem taşmaktadır.
Politik baskılara maruz kalması, para politikası
uygulamasında enfl asyonist eğilimlerin
artmasına neden olmaktadır. Merkez bankalarının
bağımsız olmadığı ülkelerde artan
bütçe açıklarının Merkez Bankası kaynakları
kullanılarak fi nanse edildiği görülmektedir.
Bütçe açıklarının fi nansmanı için ihraç edilen
tahvillerin Merkez Bankası tarafından birincil
piyasada satın alınması veya para basılmak
suretiyle fi nansmanının sağlanması fi yat istikrarının
sağlanmasını engellemektedir. Seçim
öncesi dönemlerde popülist politikalar
uygulanmakta ve artan bütçe açıkları Hazineye
açtığı avanslarla sağlanmaktadır. Paranın
değerini koruyabilmesi ve kronik yüksek
enfl asyon oranlarıyla karşı karşıya kalınmaması
için siyasi baskıdan uzak tutulmaları
büyük önem taşımaktadır. Bağımsız bir Merkez
Bankası oluşturulmak istemesinin temel
amacı, siyasal iktidarların para politikasını,
günlük kararlar çerçevesinde bir futbol topu
ile oynar gibi oynamalarından kurtarmaktır.
Bağımsız olmadığı surece siyasal iktidarların
para basarak kamu harcamalarının fi nanse
etmeye devam etmektedir.

FOTO GALERİ